Đại diện cho thương nhân là gì

Đại diện thương nhân là một người thương nhân ủy nhiệm cho bên đại diện của bên thương nhân khác, nhằm mục đích phục vụ hoạt động thương mại theo sự chỉ dẫn có thương nhân đó và được hưởng% về việc làm đai diện.

Nếu người thương nhân cử người đại diện của mình thì được áp dụng quy định của luật dân sự.

Hợp đồng đại diện cho thương nhân:

Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Phạm vi đại diện:

Các bên tự thỏa thuận với nhau khi thực hiện một phần hoặc  hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động bên giao dịch.

Thời hạn đại diện cho thương nhân:

1. Thời hạn đại diện do các bên thoả thuận.

2.Trường hợp không có thoả thuận cụ thể thì:

Thời hạn đại diện chấm dứt khi một trong hai bên thông báo chấm dứt hợp đồng đại diện cho thương nhân.

  • Nếu bên đại diện đơn phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ không được hưởng các khản chi phí đáng lẽ sẽ được hưởng
  • Nếu bên giao đại diên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải trả toàn bộ chi phí mà bên đại diện đáng lẽ sẽ được nhận.

> Chuyển nhượng thay đổi vốn góp cho doanh nghiệp

Thương nhân là gì

Nghĩa vụ của bên đại diện:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có các nghĩa vụ sau đây:

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác :

1. Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện;

2. Thông báo cho bên giao đại diện về cơ hội và kết quả thực hiện các hoạt động thương mại đã được uỷ quyền;

3. Tuân thủ chỉ dẫn của bên giao đại diện nếu chỉ dẫn đó không vi phạm quy định của pháp luật;

4. Không được thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa của mình hoặc của người thứ ba trong phạm vi đại diện;

5. Không được tiết lộ hoặc cung cấp cho người khác các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên giao đại diện trong thời gian làm đại diện và trong thời hạn hai năm, kể từ khi chấm dứt hợp đồng đại diện;

6. Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hoạt động đại diện.

Nghĩa vụ của bên giao đại diện:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại diện có các nghĩa vụ sau đây:

1. Thông báo ngay cho bên đại diện về việc giao kết hợp đồng mà bên đại diện đã giao dịch, việc thực hiện hợp đồng mà bên đại diện đã giao kết, việc chấp nhận hay không chấp nhận các hoạt động ngoài phạm vi đại diện mà bên đại diện thực hiện;

2. Cung cấp tài sản, tài liệu, thông tin cần thiết để bên đại diện thực hiện hoạt động đại diện;

3. Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại diện;

4. Thông báo kịp thời cho bên đại diện về khả năng không giao kết được, không thực hiện được hợp đồng trong phạm vi đại diện.

Quyền của bên đại diện

Bên đại diện có quyền nhận thù lao và giữ các tài liệu được giao để đảm bảo điều đó.

Bạn có thắc mắc về vấn đề này chúng tôi liên hệ đến văn phòng luật để được tư vấn tốt nhất. Nếu bạn gặp khó khăn khi đặt tên cho doanh nghiệp đúng pháp luật, luật sư chúng tôi có thể hỗ trợ bạn lựa chọn tên doanh nghiệp của mình,

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449