Thành lập công ty tnhh một thành viên

Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.

Các đặc điểm của Công ty TNHH một thành viên:

  • Do một thành viên là tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu;
  • Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi tài sản của Công ty;
  • Việc chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật;
  • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh;
  • Không được phép phát hành cổ phiếu.

>> Đại diện cho thương nhân là gì ?

Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên cần lưu ý một số điểm như sau

  • Phải tách biệt tài sản của chủ sở hữu Công ty với tài sản của Công ty. Đối với chủ sở hữu Công ty là cá nhân còn phải tách biệt các chi tiêu trên cương vị là chủ tịch Công ty và giám đốc (tổng giám đốc) Công ty.
  • Không được rút lợi nhuận khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
  • Chủ sở hữu Công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449