Hợp nhất doanh doanh cần điều kiện gì

Khái niệm hợp nhất doanh nghiệp:

Hợp nhất doanh nghiệp là gì ? Khi bạn muốn hợp nhất doanh nghiệp từ hai công ty trở lên thành một công ty thì bạn phải chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ …sang công ty hợp nhất, chấm dứt tồn tại của công ty bị hợp nhất.

Thủ tục hợp nhất công ty được quy định như sau:

  • Công ty hợp nhất chuẩn bị mọi thủ tục, cần thiết. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;
  • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Đối với trường hợp này thì mọi hồ sơ đăng ký kinh doanh phải đồng nhất với nhau. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.

>>> Hợp đồng quảng cáo thương mại có gì đặc biệt.

Hậu quả pháp lý:

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Nếu bạn có nhu cầu hợp nhất giữa các công ty với nhau, gặp khó khăn vướng mắc về pháp lý có thể liên hệ trực tiếp đến văn phòng Ocealaw để được chúng tôi tư vấn. Khi bạn muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân, 2 thành viên….;

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449