Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Biên bản họp hội đồng thành viên(công ty tnhh hai thành viên trở lên hoặc cổ phần).

Quyết định của giám đốc về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thông báo lập sổ đăng ký thành viên.

Mẫu MTB-4 ( thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh).

Nhớ kèm giấy giới thiệu của công ty và cả đăng ký kinh doanh bản gốc.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Thông báo bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh do người đại diện theo pháp luật ký .

2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh do chủ tịch hội đồng thành viên ký .

3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty.

4. Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. (Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định)

5. Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ. (Danh mục ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề)

6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

7. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi của công ty)

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Tư vấn trước khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

– Tư vấn các quy định của pháp luật chuyên ngành về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

– Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh

2. Tiến hành thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

–  Soạn thảo hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

–  Thay mặt Khách hàng tiến hành thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

–  Thay mặt Khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

–  Hướng dẫn Khách hàng thông báo nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tới Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449