Mẫu quyết định thay đổi ngành nghề công ty tnhh

Mẫu tham khảo

Công ty TNHH ….
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                             
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH ……. đã được các thành viên thông qua ngày …./…/…..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/…… về việc thay đổi ngành nghề của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều  1:

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

 Doanh nghiệp có thể ghi theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

+ Giảm ngành: ……………………. (ghi ngành dự kiến giảm)

+ Bổ sung ngành: …………………. (ghi ngành dự kiến bổ sung)

–  Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty TNHH ……………… như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ……………….. (ghi ngành nghề công ty sau khi thay đổi)

Cách 2:

Thay đổi ngành nghề của công ty: ………….. (ghi tất cả ngành nghề công ty dự kiến sau khi thay đổi)

–  Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty TNHH ……………… như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ……………….. (ghi ngành nghề công ty sau khi thay đổi)

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nơi nhận:CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Như điều 3; – Lưu.  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)    

 Lưu ý: Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định.

Trên đây là mẫu quyết định thay đổi ngành nghề của công ty TNHH. Khách hàng có thắc mắc hay nhu cầu thành lập công ty vui lòng liên hệ theo hotline 0904 445 449 để được tư vấn tốt nhất.

© 2020 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449