Điều kiện cần đáp ứng khi được coi là công ty mẹ

Công ty mẹ – công ty con là mô hình tổ chức phổ biến của nhóm công ty hiện nay. Vậy, khi nào thì một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác?

Căn cứ Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì  một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Một là, Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó.

Hai là, có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty đó;

Ba là, có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.