Khái niệm tư vấn đầu tư

Cùng với sự phát triển của kinh tế, trong những năm vừa qua, thuật ngữ “tư vấn đầu tư” ngày càng được sử dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy theo từng giác độ nghiên cứu mà có những khái niệm khác nhau về đầu tư.

Khái niệm tư vấn đầu tư:

Theo cách hiểu thông thường nhất, đầu tư đơn giản là hoạt động “bỏ vốn vào sản xuất, kinh doanh để được hưởng phần lời lãi” hoặc bỏ nhân lực, vật lực, tài lực vào công việc gì, trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế xã hội.

Trong kinh tế, đầu tư là hoạt đống sử dụng các nguồn lực hiện tại, nhằm đem lại cho nền kinh tế xã hội những kết quả trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã sử dụng để đạt được kết quả đó.

Dưới góc độ khoa học, đầu tư được xác định là việc sử dụng vốn vào quá trình tái sản xuất xã hội nhằm tạo ra năng lực sản xuất lớn hơn. Dưới góc độ pháp lý, đầu tư là việc nhà đầu tư vỏ vốn và tài sản theo các hình thức và cách thức do pháp luật quy định để thực hiện hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế, xã hội khác.

Theo Điều 3 Luật Đầu tư năm 2005, Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tùy theo từng tiêu chí nhất định mà có phần dịch vụ tư vấn đầu tư thành các loại khác như sau:

Căn cứ vào xuất xứ nguồn vốn đầu tư:

+ Đầu tư trong nước : là việc nhà đầu tư trong nước bỏ vốn bằng tiền và tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
+ Đầu tư nước ngoài: là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư. Đầu tư nước ngoài còn được gọi là đầu tư quốc tế, trong đó đặc điểm cơ bản để phân biệt với đầu tư trong nước là “hiện tượng di chuyển vốn từ nước này sang nước khác nhằm mục đích kiếm lời”.

Căn cứ vào địa điểm triển khai hoạt động đầu tư:

+ Đầu tư tại Việt Nam là việc nhà đầu tư bỏ bốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam
+ Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền mặt và các tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư.

 Căn cứ vào phương thức tiến hành và quản lý hoạt động đầu tư:

+ Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
+ Đầu tư gián tiếp : là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

© 2022 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449