Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Invesment – FDI) là một hình thức của đầu tư quốc tế, một bộ phận trong nền kinh tế quốc dân của mỗi nước. Sự ra đời, hình thành và phát triển của loại hình đầu tư nước ngoài là kết quả tất yếu của sự phân công lao động theo chiều sâu, phân bổ nguồn lực đầu tư và quá trình toàn cầu hóa. Tuy nhiên, khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất.

Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài:

Theo Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV), đầu tư nước ngoài được hiểu là tất cả những hữu quan thep pháp luật của nước sử dụng đầu tư. Quỹ tiền tệ quốc tế (MF) lại cho rằng, đầu tư trực tiếp nước ngoài bao hàm một quan hệt dài hạn, phản ánh một lợi ích lâu bền của một thực thể cư ngụ tại một nước gốc (nhà đầu tư trực tiếp) đối với một thực thể cư ngụ tại một nước khác (doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư) …;

Mặc dù có nhiều quan niệm nhưng nhìn chung đầu tư nước ngoài được xác định là một hình thức đầu tư quốc tế có các yếu tố di chuyển vốn quốc tế, cho phép các nhà đầu tư tham gia điều hành hoạt động đầu tư ở nước tiếp nhận đầu tư tùy theo tỷ lệ vốn góp, quyền sở hữu gắn liền với quyền sử dụng tài sản đầu tư, nhằm khai thác các lợi thế, nguồn lực tại chỗ đảm bảo lợi ích lâu dài của nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận đầu tư.

Theo Điều 3 Luật Đầu tư năm 2005:

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là hình thức đầu tư do nhà đầu tư nước ngoài đưa vốn đầu tư bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác vào Việt Nam để tiến hành hoạt động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. Theo khái niệm trên, đầu tư trực tiếp nước ngoài có những đặc điểm cơ bản phân biệt với đầu tư gián tiếp như sau:

– Nhà đầu tư trực tiếp tham gia quản lý điều hành hoạt động đầu tư và doanh nghiệp theo tỷ lệ góp vốn tại các doanh nghiệp.
– Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn trong doanh nghiệp và kết quả hoạt động kinh doanh.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449