Tư vấn thủ tục điều chỉnh bổ sung lĩnh vực đầu tư

Quý khách hàng đã đăng ký giấy chứng nhận đầu tư nhưng muốn bổ sung thêm một số ngành  nghề kinh doanh khác trong lĩnh vực đầu tư thì quý khách phải làm thủ tục bổ sung lĩnh vực đầu tư. Vì như thế thì quý khách mới được hoạt động hợp pháp theo đúng Quy định của Pháp luật.

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Oceanlaw

–       Điều chỉnh tên doanh nghiệp FDI
–       Điều chỉnh bổ sung lĩnh vực đầu tư
–       Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư
–       Mua bán doanh nghiệp FDI
–       Sáp nhập doanh nghiệp FDI

Hồ sơ điều chỉnh bổ sung lĩnh vực đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

1. Đơn xin đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc thứ nhất ký (theo mẫu);
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư;
3. Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh.
4. Ngoài các tài liệu nêu trên, tuỳ nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận  đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh cần bổ sung các văn bản sau:

4.1. Trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn, bổ sung các tài liệu quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP
4.2. Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, bổ sung các tài liệu:
– Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động, trong đó nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ…
– Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
4.3. Trường hợp mở chi nhánh sản xuất, bổ sung các tài liệu:
– Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất (nội dung, quy mô, hoạt động của chi nhánh, vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm…);
– Ý kiến của UBND cấp tỉnh về địa điểm, mức tiền thuê đất (nếu có) đối với địa điểm dự định đặt cơ sở sản xuất;
– Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
4.4. Trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật doanh nghiệp 2005.
4.5. Trường hợp cơ cấu lại vốn đầu tư, cần có các văn bản, tài liệu sau giải trình lý do:
– Giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung;
– Các điều kiện tài chính đảm bảo cho việc điều chỉnh vốn đầu tư;
– Danh mục máy móc thiết bị bổ sung (nếu có).
4.6. Các trường hợp khác có sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh, Điều lệ liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì cần bổ sung Hợp đồng, Điều lệ bổ sung hoặc phụ lục Hợp đồng, Điều lệ.
Các doanh nghiệp trong nước muốn tiến hành thay đổi một/ một số nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Các bước điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

–       Bước 1 : Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
–       Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ.
–       Bước 3 : Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

Thời gian làm việc

–       15 ngày kể từ khi nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.