Thư viện pháp luật

Số: 2290/BTTTT-CATTT
V/v hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật:

Oceanlaw cung cấp thông tin thay đổi bổ sung của bộ thông tin và truyền thông:

thư viện pháp luật

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Công văn 2290/BTTTT-CATTT về việc hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật.

Theo đó, việc kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc để phục vụ theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số lây nhiễm phần mềm độc hại ở các bộ, ngành, địa phương được thực hiện như sau:

  • Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 39/2017/TT-BTTTT về ứng dụng công nghệ thông tin trong CQNN, Thông tư 13/2017/TT-BTTTT về kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT;
  • Mỗi cơ quan có giải pháp phòng, chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp cần có chức năng cho phép quản trị tập trung;
  • Việc chia sẻ thông tin được ký số và truyền đi qua kênh mã hóa HTTPS;
  • Tuân thủ nguyên tắc chia sẻ thông tin qua kênh mã hóa và đảm bảo không chia sẻ thông tin riêng của các bên kết nối.

Xem chi tiết tại Công văn 2290/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2018.

Trên là thông tin pháp luật mới nhất do Oceanlaw cập nhập nhật:

© 2018 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.