Khung giá đất được áp dụng 5 năm 1 lần

Luật 2013 có gì nổi bật quy định về khung giá đất mà chính phủ quy định 5 năm 1 lần. Rõ hơn tại điều 13 quy định như sau :

Trong đó chính phủ quy định về định kỳ giá đất 5 năm 1 lần đối với từng loại đất và theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Theo khung giá đất do chính phủ ban hành, khoản 3 điều 114 : Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về giá đất cụ thể. Các tỉnh có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân tổ chức xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện ủy bạn nhân dân cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Nếu bạn có thắc mắc vấn đề này liên hệ với văn phòng luật chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.